Etik och Juridik

Patientsäkerhet och sekretess

Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB är enligt patientsäkerhetslagen registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och innehar patientförsäkring och FA-skattsedel. Terapiarbetet bedrivs under full sekretess. Som legitimerad psykolog är man enligt lag skyldig att föra journal.  I journalen dokumenteras bedömningar och behandlingsprocessen. Journalen skyddas och är endast åtkomlig av Karin Gillberg.  Utifrån legitimationerna som psykolog bedrivs arbetet under insyn av IVO dit man också kan vända sig vid missnöje av vården. Som medlem av Psykologförbundet förbinder sig Karin Gillberg också att följa de Yrkesetiska principer för psykologer i Norden som utgör preciseringar av den allmänna etik som gäller för alla individer i vårt samhälle och gemensamt utarbetade yrkesetiska principer i avsikt att ge vägledning och stöd för etisk reflektion.

GDPR

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjourn

Den här informationen syftar till att förklara hur Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Karin Gillberg vid KBT och Psykologpraktik AB.

Personuppgiftsansvarig

Karin Gillberg KBT och Psykolograktik AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB är följande: Adress: Akensgatan 7, 702 13 Örebro Tel: 0702-768619, e-post: karin@kbtochpsykologpraktik.se

Ändamål och rättslig grund förbehandling

Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB har för att behandla dina personuppgifter är att hälso-och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Min verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa.

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:·Socialtjänstlagen, om ett barn far illa.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Karin Gillberg KBT och Psykologpraktik AB behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar