Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad dvs. vetenskapligt beprövad psykologisk behandlingsform. KBT grundar sig på forskning och teoribildning från bl.a. inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi för att på så optimala sätt som möjligt utveckla förståelse och riktlinjer för behandling av varierade psykisk problematik. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT) uppmärksammats allt mer under de sista 10 åren inom det som kommit att kallas tredje vågens KBT. ACT syftar till att hjälpa människor hitta ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till tankar och känslor inte bara för att uppnå en minskning av problem utan för att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. Utvecklingen och utvärderingsarbetet av ACT har till viktiga delar skett av personer verksamma i Sverige och intresset för ACT har under senare år setts öka inom vården, psykiatrin, psykoterapin, skolan och organisationsvärlden. Till processer som man arbetar med inom ACT hör bl.a. acceptans och mindfulness syftande till att hjälpa oss att reagera mindre ”automatiskt” på det som vi t.ex. känner och tänker och minska olika former av undvikanden som kan riskera onödigt lidande. I samtal och ofta med stöd av olika övningar arbetar man istället mot att kunna agera utifrån vad situationen kräver och det man värdesätter som betydelsefullt i ens liv.

I och med det evidensbaserade behandlingsfokuset vid KBT och Psykologpraktik AB finns en ständig utvärderingsinriktad koppling mellan teori och praktik och individens behandlingsutveckling. Kontinuerlig kompetenshöjande fortbildning och integration av nya vetenskapliga rön bidrar till en ständig utveckling av de psykologiskt inriktade behandlingsmetoderna som används i verksamheten.

Läs gärna mer om psykologiskt inriktat behandlingsarbete och KBT via nedanstående länkar till Beteendeterapeutiska föreningens hemsida:
Information om kognitiv beteendeterapi (KBT) »
Vad är KBT – allmänt, historiskt, kliniska tillämpningar, rekommenderad litteratur

HUR GÅR KBT TILL?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad dvs. vetenskapligt beprövad psykologisk behandlingsform. KBT grundar sig på forskning och teoribildning från bl.a. inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi för att på så optimala sätt som möjligt utveckla förståelse och riktlinjer för behandling för varierade psykiska problem. KBT och Psykologpraktik AB erbjuder även Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som kan ses som en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). ACT syftar till att hjälpa människor hitta ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till tankar och känslor inte bara för att uppnå en minskning av problem utan för att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. Till processer som man arbetar med inom ACT hör bl.a. villighet, acceptans och mindfulness syftande till att hjälpa oss att reagera mindre ”automatiskt” på det vi känner och tänker och minska olika former av undvikanden som kan riskera onödigt lidande. I samtal och ofta med stöd av olika övningar arbetar man istället mot att kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss.

Behandlingsarbetet utgår alltid från en individuell analys och behandlingsmål. Dessa formuleras gemensamt utifrån varje individs problematik, fungerande och situation och relevanta aktuella vetenskapligt beprövade arbetsmodeller.

Till de övergripande behandlingsprinciperna och KBT-inriktade metodiken räknas:

 • ett strukturerat, målinriktat arbetssätt
 • en mycket aktiv terapeut
 • en terapirelation med fokus på samarbete mellan terapeut och klient
 • en fokusering på nuet, mer än på det förflutna
 • en vetenskaplig utvärdering av metoderna
 • en förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön
 • användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö mellan samtalsträffarna
 • en pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv
BEHANDLINGSOMRÅDEN>

Nedanstående lista över vanliga problemområden ska ses som en generell beskrivning över vanliga diagnoser och tillstånd där KBT visat sig effektivt och som KBT och Psykologpraktik AB kan erbjuda en behandlingskontakt för. Behandlingsarbetet utgår dock alltid från en individuell analys och behandlingsmål utifrån varje individs problematik, fungerande och situation ihop med aktuella vetenskapligt beprövade arbetsmodeller.

 • Rädsla och Ångest
 • Nedstämdhet och Depression
 • Panikångest och Paniksyndrom
 • Agorafobi
 • Social fobi
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Specifika fobier
 • Relationsproblem
 • Samlevnadsproblem och sexuella problem
 • Missbruk (alkohol-, mat-, spel- och sexmissbruk)
 • Stress och utmattningssyndrom
 • Sömnsvårigheter
 • Smärta
 • Hälso-oro
 • Dysmorfofobi (BDD)
 • Beteendemedicin
 • Migrän
 • Tinnitus
 • Tics och Tourettes syndrom
 • Kriser
 • Låg självkänsla / självförtroende