Om mig

Psykolog Karin Gillberg.

Som legitimerad psykolog erbjuder jag olika tjänster utifrån en gedigen utbildningsbakgrund, bred yrkeskompetens och lång erfarenhet från varierande psykologspecifika verksamhetsområden. Dessförinnan har jag också mångårig erfarenhet från ett antal andra skiftande yrkesområden samt en ursprungliga yrkesinriktning som skulptör. Man kan säga att jag till sist valde att gå från att gestalta mänskliga uttrycksformer till att arbeta professionellt med människors direkta uttryck.

Jag startade min yrkesbana som psykolog 1992 med att genomgå den 5-åriga yrkesspecifika universitetsförlagda psykologutbildningen utifrån min uttryckliga önskan att arbeta utifrån moderna forskningsbaserade kunskaper. Därför föll utbildningsvalet på utbildningen vid Uppsala Universitet som då var ensamt i Sverige om att erbjuda den evidensbaserade KBT- inriktningen. Som psykolog är man utbildad för att t.ex. ansvara för och genomföra utredningar, bedömningar, behandlingar och utbildningar liksom att föreläsa och ge handledning. Psykologyrket vilar på kunskaper från ett antal områden relaterade till hur det mänskliga psyket och vi människor utvecklas såväl normalt som vad gäller olika former av avvikelser samt hur psykologiskt inriktad problematik kan behandlas. För detta har utbildningen kontinuerligt varvats av såväl teoretiska inslag och examinationer som praktiska tillämpningsmoment. En längre praktikperiod har också genomförts under ledning av en erfaren kollega. Efter avslutad utbildning genomfördes ett praktiskt inriktat tjänstgöringsår under handledning (s.k. PTP-tjänstgöring) vilket resulterade i uppfyllandet av kvalitetskraven för en av Socialstyrelsen godkänd legitimation. Legitimationen befäster således de grundläggande kunskaperna och färdigheterna och är ett krav för att få bedriva psykologbehandling. Detta innebär att verksamheten måste bedrivas och psykologyrket utövas i enlighet med gällande lagar och förordningar för arbete inom det som kallas hälso- och sjukvårdens område. Det betyder att du som klient har rättigheter och skydd t.ex. genom att verksamheten är en registrerad vårdgivare och måste omfattas av en patientförsäkring samt lyder under sekretess- och journalföringslagen. Mitt medlemskap i Sveriges Psykologförbund förpliktar också vad gäller att följa riktlinjer för etik och kompetens vid utförandet av psykologiskt inriktat arbete. Som mångårig medlem i Beteendeterapeutiska föreningen finns likaså en regelmässig närhet till evidensbaserade kunskaper och KBT-inriktade principer och riktlinjer.

Den tidigare yrkesutövning som psykolog har kommit att innebära att jag har arbetat inom ett antal skilda verksamheter som skolhälsovård, primärvård, barnpsykiatri med inriktning mot neuropsykiatriska svårigheter, allmän vuxenpsykiatri, en specialistenhet för affektiva tillstånd som depression och bipolär sjukdom, vuxenhabilitering och hälsoinriktat arbete med inriktning mot smärta samt övervikt och fetma.

Fortbildning inom yrket har varit ett självklart och kontinuerligt inslag under mitt yrkesutövande varför genomföranden av ett stort antal workshops och utbildningar inom KBT och psykoterapi samt mer specifikt psykologarbete som testning och olika former av verksamhetsutveckling skett. Under de senaste femton åren har vidareutvecklingen av KBT som ACT, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness samt Compassion Focused Therapy kommit att påverka mitt psykologarbete i allt högre grad såväl teoretiskt som i det egna förhållningssätt som terapeut via såväl litteratur som genom deltagande i ett stort antal workshops med lärare som Steven Hayes, Russ Harris, Kirk Strosdahl, Jason Louma, Kristin Neff mfl.

Sammantaget är det mer än 30 år sedan jag började min psykologinriktade karriär vilken nu resulterat i en bred och gedigen KBT-inriktad forskningsbaserad psykologkompetens och den egna verksamheten KBT och Psykologpraktik AB som riktar sig till såväl individer, par samt grupper och erbjuder olika utbildningsinsatser som föreläsningar och handledning . Med ledorden kompetens, engagemang och tilltro är mitt mål att understödja individers egen kraft och förmåga till utveckling med minskad problembörda och ett breddat och mer flexibelt agerande som resultat.

Kontakta gärna mig, psykolog Karin Gillberg för att diskutera närmare kring just dina behov av en psykologkontakt.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!
För kontakt och tidsbokning klicka här.