Vad är en psykolog?

Det finns många olika aktörer som erbjuder samtalsbehandling med KBT-inriktning…

När man väl står inför att i tid och pengar kosta på sig själv en samtalsbehandling kan det kännas som en svår uppgift att veta vem man ska välja och på vilka grunder.

Ordet “terapeut” får användas av vem som helst utan krav på utbildning och kompetens och tyvärr förekommer det att mindre seriösa och icke-kompetenta utövare försöker använda sig av den positiva uppmärksamhet som KBT fått inom behandlingsforskningen och bland patienter. Detta har fått till följd att många mer eller mindre hemsnickrade titlar och benämningar används på knapphändiga kunskapsgrunder. Det finns viktiga skillnader som du bör känna till som är av betydelse för vad du kan förvänta dig av en behandlingskontakt.

Vad är en psykolog?
  • Psykologer har utbildat sig under en 5-årig sammanhållen universitetsutbildning om motsvarande 300 högskolepoäng. Utbildningen innebär återkommande färdighetsträning och tillämpning under handledning för att kunna arbeta självständigt med psykologiskt inriktat behandlingsarbete efter slutförda studier. Studierna som grundas på moderna evidensbaserade teorier och kunskaper kring vad som påverkar människors utveckling och samspel samt bidrar till hälsosamma utvecklingsprocesser. Den universitetsförlagda yrkesutbildning sammanlänkar och befäster kunskap om människan utifrån många olika områden.Psykologer studerar individer och gruppers utveckling, relationer, beteende, förmågor och problem. Psykologens kunskap omfattar både det vanliga och allmängiltiga liksom det mer problematiska och avvikande. Till kurserna hör ämnen som neurologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, psykiatri, sociologi och organisationspsykologi.
    Läs gärna mer på Psykologförbundet »
  • För att få kalla sig psykolog och arbeta inom Hälso- och sjukvårdens område krävs tillstånd från Socialstyrelsen, en legitimation utfärdad utifrån noggranna kriterier. Efter avslutad utbildning och ett 1-årigt praktiskt tillämpningsår, under handledning av en erfaren kollega, kan psykologer ansöka om legitimation av Socialstyrelsen vilket innebär att psykologen uppfyller Socialstyrelsens kvalitetskrav. Legitimationen innebär också att du som klient har rättigheter och ett skydd om någonting skulle gå fel. En psykolog kan arbeta inom såväl offentlig som privat verksamhet och har ofta vidareutbildat sig till psykoterapeut.
    Läs gärna mer under fliken Etik och Juridik ».
Flera andra yrkesgrupper jobbar också med psykiska problem och KBT:

Inom offentlig vård finner man ofta Psykiatriker som är en läkare med vidareutbildning i den medicinska specialiteten psykiatri. Psykiatri fokuserar på psykets störningar och sjukdomar och medicinska behandlingsmetoder i ett kroppsligt perspektiv, ex. genetik och kemiska förändringar i hjärnan. Psykiatriker förskriver även läkemedel vid psykiatriska tillstånd, vilket inte psykologer gör. De kan efter en påbyggnadsutbildning också arbeta som psykoterapeuter.

Socionomer är utbildade inom socialt arbete och arbetar bl.a som kuratorer inom sjukvården och kan även arbeta som psykoterapeuter efter påbyggnadsutbildning.

Beteendevetare har vanligtvis via akademisk studier utbildat sig antingen inom pedagogik, psykologi eller sociologi. Det finns ingen entydig definition på vem som kan kalla sig beteendevetare vilket därmed gör att utbildning och kompetens för psykoterapeutiskt arbete kan variera. De kan också skaffa sig en grundläggande terapiutbildning och även läsa vidare till legitimerad psykoterapeut via påbyggnadsutbildning.

Vad är en psykoterapeut?

Ordet Psykoterapeut är skyddad i lag. Psykoterapeut får den kalla sig som har läst en av Högskoleverket godkänd påbyggnadsutbildning i psykoterapi och en enligt särskilda bestämmelser godkänd yrkesutbildning inom ett människovårdande yrke i botten. Det innebär alltså att endast behöriga personer som efter flera års arbetslivserfarenhet av psykoterapi genomgått en av Högskoleverket kvalitetsgranskad högre utbildning om motsvarande 90 högskolepoäng, 3 års studier på halvtid ihop med yrkesinriktat praktiskt tillämpat psykoterapi-inriktat arbete, har rätt att titulera sig psykoterapeut och att ansöka om legitimation av Socialstyrelsen. Alla som arbetar som psykoterapeuter ska alltid uppge sin grundutbildning tillsammans med sin titel som psykoterapeut. Majoriteten av Sveriges psykoterapeuter är psykologer.

Vem utbildar i KBT?

Utbildningar inom KBT har i varierande omfattning nu blivit allt vanligare förekommande.

Grundläggande orienteringsutbildning är numera benämningen på den introduktionsutbildning om vanligtvis ca ett år med praktiska inslag som tidigare benämndes Steg-1 och som alla psykologer har med sig från sin grundutbildning. Grundläggande orienteringsutbildningar kan erbjudas av aktörer med olika varierande innehåll och lyder inte under vare sig Högskoleverket eller Socialstyrelsens riktlinjer eller tillsyn. En s.k. grundläggande orienteringsutbildning innebär ingen ny yrkesidentitet utan är i sig endast en orienteringsutbildning som eventuellt kan omsättas i praktik beroende på var man verkar.

Påbyggnadsutbildningar i psykoterapi omfattande 90 högskolepoäng under 3 år på halvfart varvat med utfört patientarbetet, ges bl.a. av flera universitet i landet. Genomförd utbildning leder till en psykoterapeutexamen som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen, se ovan för mer om kompetenskrav och omfattning.

Håll koll på titlarna! Följ gärna länken nedan och läs mer vad som gäller.

https://www.psykologforbundet.se/globalassets/aktuella-fragor/publikationer/2-hall-koll-pa-titlarna.-vem-far-egentligen-behandla.pdf