Relationsproblem

Många upplever emellanåt svårigheter i relation till andra människor. Ibland kan det kännas som att man inte hittar något sätt att komma ur invanda problematiska eller destruktiva mönster eller att svårigheterna är så påfrestande att de känns nästintill omöjliga att hantera. Det kan gälla t.ex. handla om gränssättningsproblematik, kommunikation och problemlösningssvårigheter gällande såväl praktiska frågor som värderingar och prioriteringar i livet.

Att ta hjälp av en psykolog kan för många bli starten till att hitta mer konstruktiva lösningar på låsningar och konflikter. En psykolog kan i dessa fall fungera som en oberoende och objektiv part som bidrar med kunskaper om hur problemen påverkas och vad som behöver förändras eller förnyas för att relationssvårigheterna ska utvecklas i en mer önskvärd riktning.

KBT och Psykologpraktik AB erbjuder samtal syftande till en ökad förståelse och bättre hantering av relationskonflikter. Arbetsmetoden passar också för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Stor vikt läggs vid att hjälpa individer att uppnå nya perspektiv på konflikter och se dem som ett gemensamt problem som måste lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse i stället för anklagelser och aggression. Det kan t.ex. handla om att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på och öka förståelsen för varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning.