Välkommen till mig och KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!

KBT och Psykologpraktik AB är en privat psykologverksamhet där jag psykolog Karin Gillberg erbjuder ett antal olika tjänster inom psykolognära områden utifrån kunskaper och metoder som vilar på en modern vetenskaplig och evidensbaserad grund. Tjänster som bedömningar, psykoterapi, rådgivning, coachning, handledning och utbildning. Mitt arbete utgår från att jag är psykolog, dvs. det utgår från en totalt 6 års akademiskt och praktiskt förankrad sammanhållen yrkesutbildning i hur vi människor utvecklas normalt, utvecklar olika former av psykologiskt grundad problematik och i själva utövandet av psykologisk behandling. Utöver detta har jag genomfört och deltagit i ett stort antal kortare och längre akademiska utbildningar, workshops och kompetenshöjande aktiviteter och gör så fortsatt kontinuerligt. Teoretiskt baseras mina tjänster ofta på evidensbaserade kunskaper från modern psykologisk forskning som KBT (kognitiv beteendeteori eller terapi) och dess nyare former som ACT (Acceptance and Comittment Therapy) liksom Compassion Focused Therapy och Mindfulness.

KBT och Psykologpraktik AB startades av mig 2010 och är en verksamhet som vänder sig såväl till privatpersoner som till företag och organisationer med ambitionen att erbjuda korta väntetider och flexibla samtalstider för individer och par samt intressanta och givande föreläsnings- och utbildningsinsatser. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i centrala Örebro.

Arbetet tar fasta på kontinuerligt uppdaterad forskning och kunskaper kring hur vi människor tänker, känner och handlar Den teoretiska basen för arbetet är kognitiv beteendeteori (KBT) och inlärningspsykologi som utifrån en vetenskaplig grund och via evidensbaserade metoder anpassas till varje individ och uppdrags specifika frågeställning. En samtalskontakt kan beskrivas som ett aktivt samarbetsprojekt där s.k. beteendeanalyser används för att tydliggöra individuella påverkansfaktorer vilket tillsammans med individuellt uppsatta mål ger en öppenhet och utvärderingsbar tydlighet i arbetet.

Ledorden för verksamheten är kompetens, engagemang och tilltro. Målen är att understödja individers egen kraft och förmåga till utveckling med ett breddat och mer flexibelt agerande i den egna värderade riktningen som resultat.

Som legitimerad psykolog är min verksamhet KBT och Psykologpraktik AB en officiell och registrerad vårdgivare som står under tillsyn av Socialstyrelsen. Arbetet utförs inom Hälso- och sjukvårdens lagreglerade område och med patientansvarsförsäkring vilket bl.a.innebär strikt reglering av t.ex. sekretess och journalföring. Verksamheten följer även riktlinjerna för GDPR.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Beteendeterapeutiska Föreningen, BTF.

Kontakta mig gärna för att diskutera närmare kring just dina behov av en psykologkontakt och hur jag kan hjälpa dig!

För kontakt och tidsbokning klicka här.