Företag/Organisation

KBT och Psykologpraktik AB samverkar med företag och organisationer på såväl individ som organisationsnivå.

Under 2024 och framåt kommer ett särskilt fokus att ligga på tjänster riktade mot verksamheters ansvar att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och riktlinjer rörande det psykosociala stödet och beredskapsansvar.  Organisatorisk och social arbetsmiljö (SOA),  (AFS 2015:4) syftar bl.a. till att minska ohälsa kopplat till stress och andra psykosociala faktorer. Att arbetsgivare ska kartlägga risker och vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår. Det kan bl.a ske genom utbildningsinsatser som ex. att ta del av den utbildning i hjärt-lungräddning, HLR 2.0 som jag erbjuder där kunskaper i hjärt- lungräddning kombineras med kunskaper i det som kallas Psykologisk första hjälpen vilket innebär att man också lär sig om normala krisreaktioner och hur man kan stötta andra och sig själv när en olycka eller katastrof inträffar.

Även ledarskapsstödet kommer inriktas mot att stötta ledare och ansvariga att genomföra nödvändiga verksamhetsanalyser, riskplanera och utbilda för att säkerställa att beredskapen inför olika former av arbetsinriktade risker samt samhällspåfrestningar är tillräcklig och god. Idag har även verksamheter all anledning till att se över beredskapen ser ut inte bara inför elavbrott, översvämningar eller olyckstillbud utan också eventuella konsekvenser av att den civila beredskapen stärks i landet och hur ett besked om en höjd beredskap kan komma att påverka en verksamhet förutsättningar.

KBT och Psykologpraktik AB kan erbjuda olika typer av förebyggande och rehabiliterande insatser riktade till olika nivåer inom organisationer och företag. Det KBT-inriktade arbetssättet utgår bl.a. från tillämpad beteendeanalys och Organizational Behaviour Management (OBM).

Vid individuella rehabiliterande insatser kan psykologisk kompetens erbjudas såväl vid en inledande bedömning och planering av individuella och arbetsrelaterade åtgärder samt i form av strukturerade samtalskontakter med fokus på att stärka individens återgång i arbete.
KBT och Psykologpraktik AB erbjuder också konsultationer samt föreläsningar om t.ex. livsstilsfrågor, stresshantering, motivation, kommunikation och konflikthantering.

Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en insats kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov. Klicka här för kontaktuppgifter.

PERSONLIG LEDARSKAPSUTVECKLING

Som chef och ledare kan man återkommande stöta på komplicerade, mellanmänskliga relationer vilket ihop med hög arbetsbelastning, organisationsförändringar och resultatinriktade krav kan leda till en önskan och behov av avlastning och stöd i hur ledarskapet kan hanteras och utvecklas. KBT och Psykologpraktik AB kan erbjuda olika typer av tjänster som kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse och effektivitet för såväl individen som verksamheten.

Handledning respektive coachning för chefer kan vara bra sätt att uppnå ökad medvetenhet om egna resurser och beteenden, ett sätt att få hjälp med att förstå och öka motivationen hos medarbetare, handskas med t.ex. konflikter i arbetsgruppen, hantera ledarskap, kriser och konflikthantering, stress och utmattning, kommunikation, feedback och stimulans.

Du som ofta tar ansvar för verksamheters och medarbetares behov – vart vänder du dig för vägledning med dina egna högst privata frågeställningar och dilemman?

KBT och Psykologpraktik AB välkomnar särskilt dig som uppskattar en professionell erfaren samtalskontakt som särskilt värnar din integritet och behov av sekretesskyddade samtal.

För mer om ledarskapsutveckling – klicka här (Coachning) och här (Handledning) för mer info.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!