Individuell terapi

Leg. psykolog Karin Gillberg, KBT och Psykologpraktik AB erbjuder individuell psykoterapi med KBT-inriktning.
Verksamheten bedrivs i en centralt belägen samtalsmottagning vid Akensgatan 7 i Örebro. Flexibel tidsbokning och korta väntetider eftersträvas och i regel kan ett första samtal erbjudas inom en vecka från kontakttillfället.

KBT och Psykologpraktik AB vänder sig till såväl till privatpersoner som till företag och olika verksamheter. Tjänster som erbjuds kan betalas av individen själv alternativt finansieras helt eller delvis av t.ex. individens arbetsgivare eller försäkringsbolag. KBT och Psykologpraktik AB är en registrerad vårdgivare, innehar F-skattsedel och patientansvarsförsäkring.

Den teoretiska basen för arbetet är kognitiv beteendeteori (KBT) som utifrån en vetenskaplig grund och via evidensbaserade metoder anpassas till varje individ och uppdrags specifika frågeställning. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som syftar till att hjälpa människor hitta ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till tankar och känslor inte bara för att uppnå en minskning av problem utan för att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. Till processer som man arbetar med inom ACT hör bl.a. acceptans och mindfulness syftande till att hjälpa oss att reagera mindre ”automatiskt” på det som vi t.ex. känner och tänker och minska olika former av undvikanden som kan riskera onödigt lidande. I samtal och ofta med stöd av olika övningar arbetar man istället mot att kunna agera utifrån vad situationen kräver och det man värdesätter som betydelsefullt i ens liv.

Arbetet tar således fasta på modern forskning kring hur vi människor tänker, känner och handlar och kan beskrivas som ett aktivt samarbetsprojekt. Beteendeanalyser används för att tydliggöra individuella påverkansfaktorer och ger tillsammans med individuellt uppsatta mål en öppenhet och utvärderingsbar tydlighet i arbetet.

I KBT är behandlingskontakten ofta korttids- och självhjälpsinriktad med en avrundande fas som inriktas på hur lärdomar och färdigheter kan vidmakthållas och användas av individen själv efter en avslutad kontakt. Alla kontakter planeras och utformas dock individuellt varför antal besök och tidsramar varierar.
Samtalskontakter inleds med ett bedömningssamtal då aktuell problematik/frågeställning och önskemål gås igenom. Samtalet syftar till en bedömning och en beskrivning av hur en fortsatt samtalskontakt/behandling kan utformas utifrån framkomna önskemål och det som bedöms som relevant utifrån problematiken/frågeställningen.

Planerade samtalskontakter/psykoterapi varar i regel 45 min. per tillfälle och det är vanligt att samtalen sker 1 gång i veckan under en avgränsad period. Ibland är det mer lämpligt att ses en längre stund per tillfälle, ibland glesare eller på annan plats. Utformningen av och omfattningen på en samtalskontakt överenskommes alltså gemensamt utifrån de inledande bedömningarna, eller individuellt utformade sk. beteende-analyser, och i samband med senare gemensamma utvärderingar av uppnådda effekter

KBT och Psykologpraktik AB erbjuder psykologiskt inriktad kompetens och behandling för problem som bl.a. ångestsyndrom, depressioner, fobier, stress-, smärt- och sömnproblem, kriser, relationsproblem och personlig utveckling.

Vidare erbjuds parterapi, coachning, ledarskapssamtal och handledning till individer och grupper. Var god se under respektive flik för mer information.
Kontakta gärna KBT och Psykologpraktik AB för mer information och hur en insats kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.

Välkommen till KBT och Psykologpraktik AB – där samtalen gör skillnad!